Tuesday, 17 April 2012

Ride #17 Milton to Balclutha via Tokomiriro River, Toko Mouth, Wangaloa, Kaitangata. In the dark.

Ride #17 Milton to Balclutha via Tokomiriro River, Toko Mouth, Wangaloa, Kaitangata. In the dark. 30daysofbiking.

No comments:

Post a Comment